Algemene voorwaarden
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene verkoopvoorwaarden. 

Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U

Korte Baan 20
8331 LA Steenwijk
KVK 69700575 / 69700125
hierna te noemen: Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U bv : de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Afnemer: de wederpartij van Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U.

Producten: Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U aangeboden artikelen via de site, showroom of adres gebruiker

Overeenkomst: de overeenkomst tot koop van op de Website van Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U aangeboden Producten.

Website: de website van Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U bereikbaar via www.terrasoverkappingen4U.nl, www.pelletkachels4u.nl,

www.brouwerdienstverlening.nl

Bestelformulier: elektronisch document waarin nadere specificaties van het product zijn opgenomen en waarmee het Product wordt besteld.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U en een Afnemer waarop Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4Udeze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U is bij de uitvoering van de Overeenkomst bevoegd gebruik te maken van derden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle uitingen van Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U op haar Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2. De Afnemer plaatst zijn bestelling door het doorlopen van de bestelprocedure op de Website, waaronder het volledig invullen van het Bestelformulier. Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U verzendt na het voltooien van de bestelprocedure per e-mail een bevestiging.

3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat er overeenstemming is bereikt met de Afnemer over de kosten van bezorging en het moment van bezorging.

Artikel 4 Prijzen en betaling

1. Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW (mits anders vermeld) en overige overheidsheffingen. In het Bestelformulier zullen de BTW en overige overheidsheffingen apart vermeld worden. De op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

2. Voor uit de door Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U samengesteld assortiment bestelde Producten geldt dat de prijs vermeld in het Bestelformulier bindend is. De Afnemer kan betalen op de wijzen zoals aangegeven in de bestelprocedure.

3. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

4. Indien de Afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, is de Afnemer door het enkele verloop van die termijn in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Over de tijd dat de Afnemer met betaling in verzuim is geweest is deze een rente verschuldigd over de openstaande vorderingen van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U op volledige schadevergoeding.

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de invordering van het door de Afnemer verschuldigde, komen voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,-, onverminderd het recht van Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U aanspraak te maken op de werkelijke kosten

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag orderingen van Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Bezorgen

1. De door de Afnemer bestelde Producten zullen worden bezorgd.

2. De leveringstermijn van de bestelde Producten bedraagt, behalve in het geval van een spoedbestelling, maximaal 8 dagen, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. Bij overschrijding van de leveringstermijn kan geen recht op schadevergoeding voor de Afnemer ontstaan.

3. Voor bezorging neemt Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U haar bevestiging van de bestelling telefonisch of per email contact op met de Afnemer om het moment, de plaats en de kosten van bezorging nader overeen te komen.

5. Levering vind plaats op het moment dat de bestelde Producten door of namens de Afnemer in ontvangst genomen worden.

6. Behalve in het geval de Afnemer een particuliere consument betreft heeft Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U het recht bij annulering van een bestelling binnen 48 uur voor de overeengekomen aflevering van een bestelling € 50,- administratiekosten in rekening te brengen

7. De Afnemer dient ervoor te zorgen dat hij, of een ander namens hem, aanwezig is op overeengekomen plaats en tijdstip van bezorging. Voor elk kwartier of gedeelte daarvan dat Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U moet wachten op de persoon die de Producten in ontvangst kan nemen kan € 15,- wachtkosten in rekening gebracht worden.

8. De Afnemer dient ervoor te zorgen dat de overeengekomen plaats van bezorging voldoende toegankelijk is om de bestelde Producten te kunnen lossen.

Artikel 6 Spoedbestelling

1. De Afnemer heeft de mogelijkheid een spoedbestelling te plaatsen. Bij ontvangst van een spoedbestelling neemt Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U zo spoedig mogelijk telefonisch of per email contact op met de Afnemer om de voorwaarden waaronder de spoedbestelling afgehandeld zal worden overeen te komen.

2. De bezorging in het kader van een spoedbestelling wordt beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst tot dienstverlening naast de Overeenkomst. De Afnemer geeft bij het overeen komen van de voorwaarden van de bezorging van de Producten in het kader van een spoedbestelling, direct instemming tot aanvang van de uitvoering daarvan.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Afnemer al hetgeen op grond van enige Overeenkomst aan Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de Producten gaat over op de Afnemer op het moment van aflevering.

Artikel 8 Privacy

1. De Afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

2. De Afnemer is ervan op de hoogte dat Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U zijn persoonsgegevens verwerkt en opslaat in een database die wordt gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie aan de Afnemer.

3. De Afnemer heeft het recht de gegevens die Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U over hem heeft verzameld in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of afschermen.

Artikel 9 Zichttermijn

1. Indien de Afnemer een particuliere Consument betreft heeft deze wanneer het Product op één of andere wijze niet voldoet aan zijn verwachtingen, het recht het Product binnen 7 dagen na levering te retourneren, onverminderd zijn overige rechten die uit de wet voortvloeien. De Afnemer zal in dat geval binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending het aankoopbedrag terugontvangen. De kosten van de retourzending komen ten laste van de Afnemer.

2. Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing wanneer een Afnemer handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Behoudens de bepalingen van afdeling 6.3.3 van het Burgerlijk Wetboek en, in het geval de Afnemer een particuliere consument betreft artikel 7:24 van het Burgerlijk Wetboek, is Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Afnemer of derde verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.

2. De aansprakelijkheid van Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U , uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het kader van de Overeenkomst in rekening gebracht is.

3. Behalve in het geval de Afnemer een particuliere consument betreft vrijwaart de Afnemer Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U van aanspraken van derden ter vergoeding van schade verband houdende of voortvloeiende uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten.

4. De artikelen 9.1, 9.2, en 9,3 zijn niet van toepassing wanneer de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U.

Artikel 11 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U worden daaronder begrepen.

3. Onder overmacht wordt met mede verstaan de situatie dat Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U door extreme verkeersomstandigheden of weersomstandigheden niet in staat is aan haar leveringsverplichtingen te voldoen. Van een dergelijke situatie is in ieder geval sprake wanneer door het KNMI een weeralarm is afgegeven.

4. Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U zijn verplichtingen had moeten nakomen.

5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 Geschillen en Toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Brouwer Dienstverlening nv / Brouwer4u bv het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Op elke Overeenkomst tussen Brouwer Dienstverlening bv / Brouwer 4U en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.